Viết Blog nhận PDUs

Các Chuyên Gia Đào Tạo và Tư Vấn tại Stevbros Training and Consultancy – Uỷ Quyền Đào Tạo Toàn Cầu của Project Management Institute (PMI)® - đang triển khai chương trình Viết Blog, Nhận PDUs.

Bằng cách là tác giả của các bài viết trên Blog của Stevbros Training and Consultancy, bạn sẽ nhận được PDUs Category D nếu bài viết của bạn tạo ra kiến thức mới cho chủ đề liên quan đến chuyên môn của bạn (ví dụ: project management, project risk management, project scheduling, or program management). Chi tiết hướng dẫn PDUs Category D tại đây:

http://www.pmi.org/~/media/Files/PDF/Certification/PDU%20CategStructure_Final.ashx

Viết Blog, Nhận PDUs gởi bài viết tại đây: