Tuyển dụng giảng viên

Các Chuyên Gia Đào Tạo và Tư Vấn tại Stevbros Training and Consultancy – Uỷ Quyền Đào Tạo Toàn Cầu của Project Management Institute (PMI)® - được lựa chọn và quản lý theo quy trình chặt chẽ do Project Management Institute (PMI)® phê duyệt và giám sát. Các Chuyên Gia Đào Tạo và Tư Vấn tại Stevbros Training and Consultancy điều có kinh nghiệm làm việc dày dạn trong môi trường quốc tế.

Stevbros Training and Consultancy đang cần hợp tác với các Chuyên Gia Đào Tạo và Tư Vấn ở 5 lĩnh vực sau:

  1. Quản Lý Dự Án A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)®, PMP®
  2. Quản Lý Dự Án Agile/Scrum
  3. Kỹ Năng Mềm Trong Quản Lý
  4. ITIL
  5. Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Các Chuyên Gia Đào Tạo và Tư Vấn cần thoả 2 điều kiện sau:

Thông tin cá nhân

(Ngày sinh)

Bạn muốn hợp tác đào tạo và tư vấn ở lĩnh vực nào?

Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)

Luyện Thi Project Management Professional (PMP)® Pass For Sure

Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Agile/Scrum

Chuyên Gia Lập Trình Scrum - Certified Scrum Developer® (CSD)

Chuyên Gia Quản Lý Tiến Độ - MS Project, Primavera

Kỹ Năng Mềm, Trí Tuệ Cảm Xúc (Emotional Intelligence), Lãnh đạo Agile (Agile Leadership)

Giới thiệu bản thân (giới thiệu chung, ít hơn 250 từ)

Bằng cấp (ví dụ: Tiến sỹ, Thạc sỹ,...)

Chứng chỉ (ví dụ: PMP, CSM, CSPO, CSP,...)

Kinh nghiệm (giới thiệu chi tiết quá trình làm việc và nghiên cứu)