Quản Lý Dự Án Nâng Cao Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

Quản Lý Dự Án Nâng Cao Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

Tên khóa học: Quản Lý Dự Án Nâng Cao Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của  Project Management Institute (PMI)®

Workshop: 5 ngày

Tên chứng chỉ: Advanced Project Management

Yêu cầu dịch vụ

Mục tiêu

 • Hiểu rõ trách nhiệm xã hội và trách nhiệm chuyên nghiệp của một nhà quản lý dự án và cập nhật các thống kê, các thuật ngữ, các kinh nghiệm được cộng đồng quản lý dự án quốc tế cập nhật hàng năm.

Đối tượng

 • Các giám đốc dự án, giám đốc Project Management Office (PMO), các lãnh đạo doanh nghiệp, và những người làm việc chuyên sâu về quản lý dự án.

Nội dung khóa học

 • Tổng quan về quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK® Guide
 • Quản lý tích hợp dự án
 • Quản lý phạm vi dự án
 • Quản lý thời gian dự án
 • Quản lý chi phí dự án
 • Quản lý chất lượng dự án
 • Quản lý giao tiếp dự án
 • Quản lý rủi ro dự án
 • Quản lý nhân sự dự án
 • Quản lý mua sắm dự án
 • Quản lý các bên liên quan dự án

Nội dung khoá học bằng tiếng Anh: http://stevbros.com/corporate-training/advanced-project-management.html

Chứng chỉ

 • Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 35 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp)
 • Stevbros (ủy quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

Quy trình yêu cầu và triển khai khoá học cho doanh nghiệp

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)
 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo
 • Bước 3: Báo giá
 • Bước 4: Hợp đồng
 • Bước 5: Triển khai khoá học
 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu.

Yêu cầu dịch vụ