Quản Lý Dự Án theo tiêu chuẩn PMBOK® phiên bản 6 và Luyện Thi PMP®.

Ứng dụng tiêu chuẩn Quản Lý Dự Án quốc tế PMBOK® phiên bản 6 hiệu quả nhất để dự án thành công vượt bậc và thi đậu chứng chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án quốc tế Project Management Professional (PMP)® ngay lần thi đầu tiên.

 

Giảng viên: Nguyễn Bình Phương MBA, PMP®, CSP, CSM, CSPO, CSD, CAL.

>> Chi tiết

Agile/Scrum dành cho Product Onwer, Scrum Master và Scrum Team.

Product Owner, Scrum Master và Scrum Team áp dụng hiệu quả nhất tiêu chuẩn Quản Lý Dự Án quốc tế Agile Practice Guide và Scrum Guide đúng vai trò của mình để dự án thành công tốt nhất và các bên liên quan hài lòng nhất.

 

Giảng viên: Nguyễn Bình Phương MBA, PMP®, CSP, CSM, CSPO, CSD, CAL