Đào tạo doanh nghiệp

Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)

Luyện Thi Project Management Professional (PMP)® Pass For Sure

Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Agile/Scrum

Chuyên Gia Lập Trình Scrum - Certified Scrum Developer® (CSD)

Chuyên Gia Quản Lý Tiến Độ - MS Project, Primavera

Kỹ Năng Mềm, Trí Tuệ Cảm Xúc (Emotional Intelligence), Lãnh đạo Agile (Agile Leadership)

Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (PMF)

Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (PMF)

Tên khóa học: Quản Lý Dự Án theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của  Project Management Institute (PMI)®

E-learning: 1 tháng

Workshop: 3 ngày

Tên chứng chỉ: Project Management Fundamentals

Yêu cầu dịch vụ
Quản Lý Dự Án Nâng Cao Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

Quản Lý Dự Án Nâng Cao Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

Tên khóa học: Quản Lý Dự Án Nâng Cao Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của  Project Management Institute (PMI)®

Workshop: 5 ngày

Tên chứng chỉ: Advanced Project Management

Yêu cầu dịch vụ
Luyện Thi Chứng Chỉ Project Management Professional (PMP)®

Luyện Thi Chứng Chỉ Project Management Professional (PMP)®

E-learning: 2 tháng

Workshop: 5 ngày

Tên chứng chỉ: PMP® Exam Preparation

Yêu cầu dịch vụ
Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum

Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: Agile/Scrum Essentials for Practitioners

Bài giảng và giảng viên đã được phê duyệt bởi Liên Minh Scrum toàn cầu (Scrum Alliance®)

Yêu cầu dịch vụ
Quản Lý Dự Án Agile/Scrum Nâng Cao

Quản Lý Dự Án Agile/Scrum Nâng Cao

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: Advanced Agile/Scrum for Practitioners

Yêu cầu dịch vụ
Agile/Scrum Cho Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Agile/Scrum Cho Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: Agile/Scrum for Executives

Yêu cầu dịch vụ
Quản Lý Dự Án Xây Dựng Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

Quản Lý Dự Án Xây Dựng Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

Tên khóa học: Quản Lý Dự Án Xây Dựng theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) - Construction Extension của Project Management Institute (PMI)®

Workshop: 5 ngày

Tên chứng chỉ: Project Management in Construction

Yêu cầu dịch vụ
Chuyên Gia Lập Trình Scrum - Certified Scrum Developer® (CSD) Technical Track

Chuyên Gia Lập Trình Scrum - Certified Scrum Developer® (CSD) Technical Track

Workshop: 3 ngày

Tên chứng chỉ: Certified Scrum Developer® Technical Course for Practitioners

Bài giảng và giảng viên đã được phê duyệt bởi Liên Minh Scrum toàn cầu (Scrum Alliance®)

Yêu cầu dịch vụ
Lãnh đạo Agile (Agile Leadership)

Lãnh đạo Agile (Agile Leadership)

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: Agile Leadership

Yêu cầu dịch vụ
LẬP KẾ HOẠCH VÀ KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BẰNG MICROSOFT PROJECT

LẬP KẾ HOẠCH VÀ KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BẰNG MICROSOFT PROJECT

Workshop: 3 ngày

Tên chứng chỉ: PLANNING AND CONTROL PROJECT SCHEDULE USING MICROSOFT PROJECT

Yêu cầu dịch vụ
Trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence)

Trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence)

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: Emotional Intelligence

Yêu cầu dịch vụ
KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: PROBLEM SOLVING AND TIME MANAGEMENT SKILLS

Yêu cầu dịch vụ
KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: EFFECTIVE COMMUNICATION AND TEAMWORK

Yêu cầu dịch vụ
KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG

KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: NEGOTIATION SKILLS.

Yêu cầu dịch vụ
KỸ NĂNG ỦY THÁC CÔNG VIỆC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

KỸ NĂNG ỦY THÁC CÔNG VIỆC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: DELEGATION AND MOTIVATION SKILLS

Yêu cầu dịch vụ