• Chứng chỉ được công nhận toàn cầu và được cấp PDUs/SEUs tương ứng với số giờ học.

Agile/Scrum ExAgile/Scrum Cho Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

 1. Agile/ Scrum

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: Agile/Scrum for Executives

icon

Tên chứng chỉ: Agile/Scrum for Executives

MỤC TIÊU

 • Khoá học này được thiết kế để lãnh đạo doanh nghiệp có một sự hiểu biết cốt lõi về Agile/Scrum để làm việc với đội dự án Agile/Scrum trong công ty.

 • Hiểu được lợi ích và giá trị của Agile/Scrum và những gì bạn cần phải thay đổi để áp dụng Agile/Scrum thành công.

 • Có kinh nghiệm thực tiễn khi thực hành với các công cụ thực tế và các dự án trong vai trò khác nhau của Agile/Scrum.

ĐỐI TƯỢNG

Lãnh đạo, trưởng các phòng ban trong công ty.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 • Tại sao Agile/Scrum là tốt cho doanh nghiệp của bạn?

 • Bạn biết gì về Agile/Scrum?

 • Bạn cần biết những gì một Product Owner / Scrum Master / Development Team đang làm.

 • Bạn có thể có sự hiểu lầm về Scrum/Agile.

 • Làm thế nào để hỗ trợ tổ chức của bạn áp dụng Agile thành công?

Nội dung khoá học bằng tiếng Anh: http://stevbros.com/corporate-training/agile-scrum-for-executives.html

Content
Course outline:

 • Topic 1: Why Scrum/Agile is good for your Business? 

 • Topic 2: What do you know about Scrum/Agile? 

 • Topic 3: You should know what a Product_Owner/ScrumMaster/Development_Team is doing 

 • Topic 4: You might have misunderstanding about Scrum/Agile

 • Topic 5: How to support your organization going Agile? 

Description
This course is designed for managing Executives to have a core understanding of Scrum/Agile to work with Scrum Teams in their organisations. 
When participating in this course, you will:

 • Understand the benefits and values of Scrum/Agile to see why you should support it

 • Understand what you need to change to go Scrum/Agile successfully

 • Have hands-on experience when practicing with the real tools and projects in different Scrum Roles during the course.

CHỨNG CHỈ

 • Liên minh Scrum toàn cầu Scrum Alliance® cấp 12 SEUs (Scrum Education Units) và Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 12 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp)

 • Stevbros Training and Consultancy - ủy quyền đào tạo toàn cầu của Scrum Alliance® và Project Management Institute (PMI)® cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

QUY TRÌNH YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI KHOÁ HỌC DOANH NGHIỆP

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)

 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo

 • Bước 3: Báo giá

 • Bước 4: Hợp đồng

 • Bước 5: Triển khai khoá học

 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu