Certified Scrum Developer® Technical Course for Practitioners (Technical)

Certified Scrum Developer® Technical Course for Practitioners (Technical)

Cấp Chứng Chỉ Certified Scrum Developer® (CSD) cho học viên đã có Chứng Chỉ CSM

Workshop: 3 ngày

Tên chứng chỉ: Certified Scrum Developer® Technical Course for Practitioners (Technical)

 

Yêu cầu dịch vụ

Mục tiêu

 • Chương trình đào tạo 3 ngày giúp các chuyên gia và nhóm phát triển phần mềm làm việc hiệu quả hơn khi áp dụng thực tế Scrum và phương pháp dựa trên nền tảng Agile khác.
 • Học viên sẽ được học lý thuyết và thực hành thực tế các phương pháp tiên tiến trong phát triển phần mềm như Test Driven Development, Continuous Integration và các thực hành phổ biến khác.
 • Khóa học này cũng được thiết kế để cung cấp những kiến thức, kỹ năng cốt lõi của chương trình CSD nhằm giúp học viên đạt chứng chỉ CSD ngay sau khi hoàn thành khóa học.

Đối tượng

 • Các nhà quản lý phát triển phần mềm.   
 • Nhân viên phát triển phần mềm.      
 • Nhân viên thiết kế phần mềm.

Nội dung khóa học

Chi tiết workshop (3 ngày):

 • Ngày 1: 
  • Tổng quan về Agile
  • Tuyên ngôn Agile và nguyên tắc Agile
  • Agile và Waterfall
  • Trò chơi: Ball point
  • Tổng quan về Scrum và vai trò của Scrum
  • Trò chơi: Balloon animal
  • Scrum qua các con số - User Stories và Product Backlog
  • Lập kế hoạch bàn giao (Release Planning)
  • Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning)
  • Trò chơi: Planning poker
  • Thực thi Sprint
 • Ngày 2: 
  • Viết code tốt theo phương pháp: S.O.L.I.D
  • Giới thiệu TDD
  • Chu trình Red – Green – Refactor
  • TDD và Pair Programming
  • Bài tập: Thực hành với TDD
  • Giới thiệu BDD
  • BDD phù hợp với Scrum như thế nào?
  • Sự khác biệt giữa TDD và BDD
  • Giải quyết các vấn đề phức tạp với BDD
  • Quyền sở hữu code tập thể (Collective code ownership)
  • Bài tập:Thự hành
 • Ngày 3: 
  • Viết tests tốt: A.T.R.I.P
  • Test/code coverage: sử dụng chúng một cách khôn khéo
  • Test Impact Analysis
  • Tạo Automated Builds

Nội dung khoá học bằng tiếng Anh: http://stevbros.com/corporate-training/certified-scrum-developer-technical-course-for-practitioners-technical.html

Chứng chỉ

 • Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 18 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp), Srum Alliance® cấp 18 SEUs (Scrum Education Units).
 • Stevbros (ủy quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.
 • Nếu đã có chứng chỉ Certified ScrumMaster® (CSM), học viên sẽ được cấp chứng chỉ Certified Scrum Developer® (CSD) bởi Scrum Alliance® sau khi hoàn thành khóa học.

Quy trình yêu cầu và triển khai khoá học cho doanh nghiệp

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)
 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo
 • Bước 3: Báo giá
 • Bước 4: Hợp đồng
 • Bước 5: Triển khai khoá học
 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu

Yêu cầu dịch vụ