Các chuyên gia đào tạo và tư vấn

| Công ty

Các chuyên gia đào tạo và tư vấn quản lý tại Stevbros được đề cử, lựa chọn và phê chuẩn theo quy trình đánh giá do Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ - Project Management Institute (PMI) và  Scrum Alliance® giám sát.

Tất cả chuyên gia đào tạo và tư vấn đều có kinh nghiệm quốc tế trong quản lý dự án thực tiễn theo tiêu chuẩn  PMBOK®, Agile, Scrum ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, các chuyên gia đào tạo và tư vấn tại Stevbros điều tốt nghiệp Thạc Sỹ tại các đại học quốc tế và có chứng chỉ quốc tế về quản lý dự án chuyên nghiệp như PMP®, PMI-ACP®, PMI-SP®, PMI-RMP®, PMI-PBA®, CSM, CSPO, CSD, CSP, CSC, CST, CAL.

Nguyễn Bình Phương - MBA, PMP®, CSP, CAL, CSM, CSPO, CSD

Nguyễn Bình Phương

MBA, PMP®, CSP, CAL, CSM, CSPO, CSD

Nguyễn Thanh Sơn - MSC, CSM, CSP

Nguyễn Thanh Sơn

MSC, CSM, CSP

Nguyễn Kim Cương - MBA, PMP®, ESPM

Nguyễn Kim Cương

MBA, PMP®, ESPM

Nguyễn Thanh Phương - Msc, CSM, CSPO, CSP

Nguyễn Thanh Phương

Msc, CSM, CSPO, CSP

Ngon Ca - IAM, PMP®

Ngon Ca

IAM, PMP®

Bùi Minh Trường -  PMP, CSP, CSM, ITIL, PSM I

Bùi Minh Trường

PMP, CSP, CSM, ITIL, PSM I

Đỗ Công Nguyên - Msc, PMP®, PMI-SP

Đỗ Công Nguyên

Msc, PMP®, PMI

Trần Việt Anh - PhD, PMP®

Trần Việt Anh

PhD, PMP®

  • Giới thiệu Stevbros Việt Nam
  • Dịch vụ Stevbros Việt Nam
  • Các chuyên gia đào tạo và tư vấn
  • Khách hàng doanh nghiệp
  • Hồ sơ công ty
  • Liên hệ